Kwalifikowane masowe pieczętowanie dokumentów

Rozwiązanie lokalne lub jako usługa w chmurze

Pobierz White Paper
Kwalifikowana pieczęć elektroniczna jest uznanym w całej Unii Europejskiej narzędziem służącym do podpisywania dokumentów przez osoby prawne: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i instytucje publiczne. Jest to usługa zaufania, która gwarantuje integralność oraz autentyczność pochodzenia danych, z którymi jest powiązana.

Finanse i ubezpieczenia

 • Najwyższy poziom potwierdzenia tożsamości użytkownika pieczęci elektronicznej

 • Gwarancja integralności dokumentów

 • Wsparcie procesu digitalizacji dokumentów: skanowanie i archiwizacja

 • Trwały nośnik

 • PSD2 wymaga użycia QSeal w celu identyfikacji usługi i zagwarantowania integralności danych

Biznes

 • Zautomatyzowane procesy w systemach DMS lub ERP usprawniają wiele czynności biznesowych w działach księgowości, sprzedaży, obsługi klienta i HR

 • Zautomatyzowana i prawnie wiążąca komunikacja elektroniczna B2B i B2C

 • Obniżenie kosztów i oszczędność czasu przy obsłudze dokumentów

 • Zarządzanie e-fakturami

Administracja publiczna

 • Usprawnienie obiegu dokumentacji

 • Dokumenty elektroniczne mają pełną moc prawną

 • Podpisywanie i opatrywanie znacznikami czasu deklaracji podatkowych

 • Elektroniczne potwierdzenie otrzymania podań i dokumentów

 • Usługi notarialne

Służba zdrowia

 • Usprawnienie procesów

 • Wiarygodność i integralność dokumentacji medycznej

 • Bezpieczna wymiana dokumentów z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi

 • Długoterminowe zabezpieczenie przechowywanych dokumentów

 • Mniejsze obciążenie administracyjne dzięki eliminacji czynności biurowych, w których wykorzystywany jest papier

Kluczowe korzyści biznesowe

Usprawnienie procesów dzięki automatyzacji

Zredukowanie czasu i kosztów procedowania dokumentów

Wiarygodność transakcji i potwierdzenie integralności dokumentów

Profesjonalny wizerunek firmy korzystającej z innowacyjnych rozwiązań

Sprawna, szybka i elastyczna organizacja

Najwyższy stopień bezpieczeństwa w komunikacji B2B i B2C

Zastosowanie kwalifikowanej pieczęci elektronicznej

 • Dokumentacja masowa np. powiadomienia, wyciągi bankowe, polisy itp.

 • Powiadomienia urzędowe, poświadczenia, certyfikaty, świadectwa

 • Dokumentacja szpitalna pacjentów i dokumenty wypisu

 • Dokumenty prawne (np. akty prawne)

 • Uwierzytelnianie przy uzyskiwaniu dostępu do serwisów finansowych zgodnie z nową europejską dyrektywą w sprawie usług płatniczych PSD2

 • Oficjalne dokumenty firmowe (sprawozdania finansowe, zarządzenia, statuty)

 • Umowy i oferty handlowe

 • Faktury elektroniczne, rachunki, potwierdzenia zamówień i dostawy towaru

 • Korespondencja elektroniczna (inteligentne skanowanie z potwierdzeniem integralności dokumentów)

Rozwiązanie

Pieczęć elektroniczna może być zintegrowana z dowolnym systemem zarządzania dokumentami elektronicznymi (DMS), ERP lub przez dowolną aplikację z wykorzystaniem współdzielonego zasobu dyskowego. Możliwa jest także integracja z wykorzystaniem usług poprzez API.

Wspierane standardy

PKCS#7, PDF & PDF/A, XAdES, EDI, LTA, ERS, znacznik czasu

Długoterminowa Archiwizacja dokumentów

 • Ważność i integralność podpisanych dokumentów

 • Obsługa popularnych standardów, takich jak LTANS/ERS

 • Ponowne podpisywanie i znakowanie czasem

 • Zapewnienie bezpieczeństwa algorytmów

 • Pełny audyt i dziennik dostępu

QSeal na SmartCard i QSCD

Pieczętowanie pojedynczych lub wielu dokumentów za pomocą oprogramowania lokalnego, zarówno desktopowego, jak i serwerowego. Wykorzystuje ono pojedynczą kartę kryptograficzną z czytnikiem.
Masowe pieczętowanie dokumentów w transakcjach B2B i B2C: do pieczętowania wielu dokumentów (pieczętowania masowego) może zostać zastosowane oprogramowanie serwerowe. Oprogramowanie to jako QSCD wykorzystuje sprzętowy moduł bezpieczeństwa (HSM).

Pieczęć lokalna QSeal z QSCD

 • Pieczęć kwalifikowana na karcie kryptograficznej SmartCard lub na QSCD o wysokiej wydajności

 • Pieczęć jest przechowywana przez podmiot prawny będący jej właścicielem w odpowiednio zabezpieczonej serwerowni.

Pieczęć zdalna QSeal z QSCD

 • Pieczęć kwalifikowana dostarczana jako usługa w chmurze publicznej lub korporacyjnej

 • Pieczęć kwalifikowana pozostaje pod wyłączną kontrolą podpisującego dokument.

Obszary zastosowań kwalifikowanej pieczęci elektronicznej (QSeal)

Obsługa wspólnych standardów, algorytmów i protokołów

Dokumentowanie osiągnięć

Elastyczna integracja

Masowe pieczętowanie milionów dokumentów na godzinę

Zwiększenie wydajności

Masowe pieczętowanie setek dokumentów w jednym kroku

Prawo UE a pieczęć elektroniczna

Rozporządzenie (1999/93/WE) w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych (eIDAS) ujednoliciło standardy bezpieczeństwa elektronicznych interakcji między obywatelami, przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi na terenie całej Unii Europejskiej.

Dzięki rozporządzeniu eIDAS dokumenty akceptowane elektronicznie traktowane są na równi z dokumentami podpisanymi odręcznie.

ENISA

W listopadzie 2018 r. ENISA, Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa, opublikowała oceny standardów związanych z zaleceniami eIDAS w celu wsparcia technicznego wdrożenia rozporządzenia eIDAS.
Punkt §4.3.2 wyraźnie stwierdza się, że „profil ochrony można doskonale zastosować do urządzeń, które nie są zarządzane przez TSP. Urządzenie certyfikowane zgodnie z profilem ochronnym może być stosowane przez użytkowników, którzy chcą zdalnie przechowywać swoje klucze do podpisywania, tak jak miałoby to miejsce np. dla osoby prawnej wdrażającej QSCD w celu wydawania kwalifikowanych pieczęci elektronicznych.”

CEN/TS

W marcu 2019 opublikowano CEN TS 419 221-6 określające „Warunki stosowania EN 419221-5 jako kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego lub pieczęci”.

Niniejsza specyfikacja techniczna zapewnia wyraźną podstawę do akceptacji certyfikowanych urządzeń zgodnie z normą EN 419221-5 do użytku jako kwalifikowane urządzenie do składania podpisów lub kwalifikowane urządzenie do składania pieczęci elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem 910/2014, nawet jeśli nie są obsługiwane przez kwalifikowanego TSP. Innymi słowy, prawny właściciel kwalifikowanej pieczęci może lokalnie korzystać z QSCD aby pieczętować swoje dokumenty wydajnie i na miejscu.

Aspekty prawne i certyfikacja eIDAS

eIDAS wymaga kwalifikowanych urządzeń (QSCD) generujących kwalifikowane certyfikaty do składania podpisów i pieczęci elektronicznych.
Nasze rozwiązanie bazuje Utimaco CP5 Common Criteria Protection PP EN 419 221-5 z certyfikatem QSCD.

Standaryzacja

Oprócz standardów podpisów elektronicznych i znaczników czasu rozporządzenie eIDAS wprowadziło także procedurę pieczętowania elektronicznego, rejestrację doręczeń elektronicznych oraz usługi walidacji i konserwacji pieczęci i podpisów.

Moc prawna

Zadaniem wszystkich tych rozwiązań jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa transakcji elektronicznych realizowanych w Internecie, a także nadanie im takiej samej wiążącej mocy prawnej, jaką miałyby, gdyby podpisywane były na papierze.

Dlaczego pieczęć elektroniczna QSeal jest zgodna z eIDAS?

 • Pieczęć elektroniczna QSeal gwarantuje autentyczność i integralność dokumentów w relacjach B2C i B2B.

 • Pieczęć elektroniczna jest przypisana do określonego podmiotu prawnego, stanowi cyfrowe potwierdzenie zaciągniętego zobowiązania. Działa jak cyfrowa wersja zwykłej fizycznej pieczęci firmowej.

 • Dzięki zakończonej certyfikacji kwalifikowanych urządzeń do składania podpisów elektronicznych (QSCD – Qualified Signature Creation Device) QSeal do pieczętowania masowego może być przechowywana albo przez właściciela lub przez dostawcę usług zaufania.

Wypełnij formularz